TỬ VI

Tử vi trọn đời tuổi GiápTý (2044) mạng nam chuẩn xác năm 2019

Xem tử vi trọn đời tuổi Giáp Tý mệnh nam năm 2044 Nam mạng – Giáp Tí Cung Khảm,Trực Kiến Cung CHẤN. Trực BẾ Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Khắc BÌNH ĐỊA MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHUỘT Tướng tinh CON CHÓ SÓI Ông Quan Đế độ mạng. Nhìn

Tử vi trọn đời tuổi GiápTý (1984) mạng nam chuẩn xác năm 2019

Xem tử vi trọn đời tuổi Giáp Tí nam mệnh năm 1984 Nam mạng – Giáp Tí Cung Đoài,Trực Kiến Cung CHẤN. Trực BẾ Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Khắc BÌNH ĐỊA MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHUỘT Tướng tinh CON CHÓ SÓI Ông Quan Đế độ mạng. Nhìn

Tử vi trọn đời tuổi Nhâm Tý (2032) mạng nam chuẩn xác năm 2019

Xem tử vi trọn đời tuổi Nhâm Tí nam mệnh năm 2032 Nam mạng – Nhâm Tí Cung Tốn,Trực Thành Cung CHẤN. Trực CHẮP Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu) Khắc ỐC THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (quan lộc, tân khổ) Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON HEO Ông Tử Vi độ mạng Cuộc

Tử vi trọn đời tuổi Nhâm Tý (1972) mạng nam chuẩn xác năm 2019

Xem tử vi trọn đời tuổi Nhâm Tí nam mệnh năm 1972 Nam mạng – Nhâm Tí Cung Khảm,Trực Thành Cung CHẤN. Trực CHẮP Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu) Khắc ỐC THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (quan lộc, tân khổ) Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON HEO Ông Tử Vi độ mạng Cuộc

Tử vi trọn đời tuổi Canh Tý (2020) mạng nam chuẩn xác năm 2019

Xem tử vi trọn đời tuổi Canh Tí nam mệnh năm 2020 Nam mạng – Canh Tí Cung Đoài,Trực Phá Cung CÀN. Trực THÀNH Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc, cô quạnh) Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON RẮN Ông Quan Đế độ mạng

Tử vi trọn đời tuổi Canh Tý (1960) mạng nam chuẩn xác năm 2019

Xem tử vi trọn đời tuổi Canh Tí nam mệnh năm 1960 Nam mạng – Canh Tí Cung Tốn,Trực Phá Cung CÀN. Trực THÀNH Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc, cô quạnh) Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON RẮN Ông Quan Đế độ mạng

Tử vi trọn đời tuổi Mậu Tý (2008) mạng nam chuẩn xác năm 2019

Xem tử vi trọn đời tuổi Mậu Tí nam mệnh năm 2008 Nam mạng – Mậu Tí Cung Khảm,Trực Định Cung CÀN. Trực MÃN Mạng THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà XÍCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHUỘT Tướng tinh CON CHÓ SÓI Phật Bà Quan Âm độ mạng.

Tử vi trọn đời tuổi Bính Tý (1996) mạng nam chuẩn xác năm 2019

Xem tử vi trọn đời tuổi Bính Tí nam mệnh năm 1996 Nam mạng – Bính Tí Cung Tốn,Trực Mãn Cung CẤN. Trực THÀNH Mạng GIÁNG HẠ THỦY (nước mù sương) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (cô quạnh) Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON RẮN Cậu Tài, Cậu Quý độ mạng Tuổi

Tử vi trọn đời tuổi Bính Tý (1936) mạng nam chuẩn xác năm 2019

Xem tử vi trọn đời tuổi Bính Tí nam mệnh năm 1936 Nam mạng – Bính Tí Cung Khảm,Trực Mãn Cung CẤN. Trực THÀNH Mạng GIÁNG HẠ THỦY (nước mù sương) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (cô quạnh) Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON RẮN Cậu Tài, Cậu Quý độ mạng Tuổi

Tử vi trọn đời tuổi Mậu Tý (1948) mạng nam chuẩn xác năm 2019

Xem tử vi trọn đời tuổi Mậu Tí nam mệnh năm 1948 Nam mạng – Mậu Tí Cung Đoài,Trực Định Cung CÀN. Trực MÃN Mạng THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà XÍCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHUỘT Tướng tinh CON CHÓ SÓI Phật Bà Quan Âm độ mạng.